Wykonawca

Marcin Pauk

Uniwersytet Warszawski

m.pauk@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ur. 1974 w Warszawie, magisterium w IHUW (1998), doktorat tamże (2005, rozprawa poświęcona możnowładztwu czeskiemu od XI – XIII w., promotor – prof. dr hab. Karol Modzelewski), w latach 2002 – 2015 pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, zatrudniony w IHUW od 2009 jako adiunkt; doktor habilitowany od 2020 r.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Lanckorońskich, Uniwersytetu w Konstancji oraz Wolnego Uniwersytetu w Berlinie; laureat I Nagrody im. Aleksandra Gieysztora za publikację historyczną.
W swoich badaniach z zakresu historii społecznej i ustrojowej Europy Środkowej (ze szczególnym uwzględnieniem ziem czeskich) i Rzeszy Niemieckiej (X – XIII w.), prawa kanonicznego i procesów akulturacji chrześcijaństwa w Europie średniowiecznej VIII – XII w., ideologii władzy, fundacji religijnych, kultu świętych i ich roli politycznej, stosuje szeroką perspektywę porównawczą. Aktualnie, poza pracą w zespole ELITES, kończy pracę nad monografią poświęconą rycerskim wędrówką na ziemie czeskie. Kieruje również projektem translatorskim dotyczącym “Chronicon Aulae Regiae” – jednego z najbardziej obszernych późnośredniowiecznych źródeł narracyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej.

Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii UW.

Jak członek zespołu ELITES koncentruje się na najważniejszych elementach średniowiecznej kultury politycznej w Polsce i Norwegii w pełnym średniowieczu: legitymizacji władzy w czasie sporów dynastycznych, konflikcie jako procesie społecznym oraz na sposobach i znaczeniu zawierania pokoju/

Najważniejsze publikacje:

  • Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne XI – XIII w. (2001);
  • Funkcjonowanie regale fortyfikacyjnego w Europie Środkowej w średniowieczu (2004);
  • Der böhmische Adel im 13. Jahrhundert: zwischen Herrschaftsbildung und Gemeinschaftsgefühl (2010);
  • Moneta episcopalis. Episcopal Coinage in Poland and Bohemia and its German Context (2011); Das „Stiftungsprogramm der Schlesischen Piasten im 13. Jahrhundert und seine mitteleuropäischen Kontexte (2012);
  • Capella regia i struktury Kościoła monarszego w Europie Środkowej X – XII wieku. Ottońsko-salickie wzorce ustrojowe na wschodnich rubieżach zachodniego chrześcijaństwa, (2014);
  • The Coin in the Political Culture of the Middle Ages. On the Iconography of the Bohemian Deniers in the First Half of the Twelfth Century (2014);
  • ”Ergo meum maximum et primum sit decretum”: Prawo kanoniczne i sądownictwo kościelne w tzw. Dekretach księcia Brzetysława I (2016);
  • Eine Dynastie oder mehrere? Herrschaft und ihre Legitimation in der politischen Kultur Polens (12. – 13. Jahrhundert) (2016);
  • Odciski palców św. Wojciecha. Kolekcja prawno-kanoniczna z kodeksu Heiligenkreuz 217 w praktyce duszpasterskiej biskupa praskiego na przełomie X i XI wieku (2020);
  • „Regnum in se divisum”. Ku syntezie kultury politycznej Piastów doby dzielnicowej (2020).