Wykonawca

Andrzej Janowski

Uniwersytet Warszawski

a.janowski@iaepan.home.pl
Wróć do Zespołu

Adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
Profesor nadzwyczajny w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie.

Ur. 1975. Studia magisterskie w zakresie archeologii ukończył w 1999 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, stopień doktora uzyskał tamże w 2005 r. (promotor: prof. Wojciech Chudziak). Od 2006 r. pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie, od 2010 r. wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2016 r. doktor habilitowany.

Autor ponad 170 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, poświęconych prezentacji i analizie źródeł archeologicznych i stanowisk z terenu Pomorza. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na okresie średniowiecza i wczesnym okresie nowożytnym na Pomorzu, zwłaszcza wokół przemian osadniczych, budownictwa obronnego oraz obrządku pogrzebowego. Ważne miejsce w kręgu zainteresowań zajmują również rozwój rzemiosł i kultura materialna mieszkańców Pomorza (szczególnie uzbrojenie, biżuteria i elementy stroju) oraz kontakty słowiańsko-skandynawskie we wczesnym średniowieczu.

Najważniejsze publikacje:

  • W wolińskim porcie…, Wolin 2014
  • Groby komorowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Problemy wybrane, Szczecin 2015
  • Grodziska wczesnośredniowieczne w dorzeczu Regi, Wrocław 2020
  • Janowski A. (2002). Średniowieczna misa brązowa z ornamentem roślinnym z Ostrowitego, w województwie pomorskim. Archaeologia Historica Polona, 12, 107-122.
  • Janowski A., Kurasiński T. (2003). The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts. Archaeologia Historica, 28, 653-675.
  • Janowski A. (2017). Chronology and evolution of early medieval hooked-spurs in the light of new finds and analysis. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 181-191.
  • Janowski A. (2019). W kwestii kontaktów słowiańsko-skandynawskich we wczesnym średniowieczu. Wolińskie osełki z metalowymi zawieszkami. Slavia Antiqua 60, 259-276.